Działalność hospicjum w roku 2020

W ubiegłym roku Hospicjum im. Sł. Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej udzieliło pomocy 44 osobom, z których 18 osób zmarło, 1 znajduje się w hospicjum stacjonarnym i 1 została umieszczona w DPS-ie. Pozostałe osoby w dalszym ciągu otrzymują pomoc ze strony hospicjum.  Świadczenia wykonywane są przez 3 lekarzy, 8 pielęgniarek, 3 rehabilitantów i 1 psychologa. Rezultaty  pracy są mierzalne, ponieważ osoby z branży medycznej prowadzą odpowiednią dokumentację, m.in. Kartę wizyt w domu chorego. Każdy chory może się spodziewać dwóch wizyt pielęgniarki w ciągu tygodnia. Jeżeli jest taka konieczność tych wizyt jest więcej, nawet codziennie w przypadku np. konieczności podłączania kroplówek. Każdy chory ma przydzieloną jedną pielęgniarkę, dzięki czemu istnieje większa  możliwość poznania chorego i jego rodziny. Niejednokrotnie  pracownicy odwiedzają chorego poza planem, gdy rodzina prosi telefonicznie o pomoc. Dzięki pracy hospicjum nastąpiły  trwałe zmiany w postawach członków rodziny opiekującej się chorym. Opiekunowie są świadomi, że nie są pozostawieni sami ze swoimi problemami i mogą liczyć na  pomoc. Rodzina chorego nabyła dodatkowych umiejętności w  sprawowaniu nad nim opieki ucząc się fachowego wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i lepszej obserwacji stanu zdrowia, a co za tym idzie właściwego reagowania na zaobserwowane zmiany. Głównym  celem hospicjum jest poprawa jakości życia chorego i jego rodziny, udzielanie wsparcia osobie przewlekle chorej i jej opiekunom.  Zamierzenia te zostały osiągnięte przez fachową pomoc personelu medycznego i pracę wolontariuszy. Opieka pielęgniarska wpłynęła korzystnie na stan emocjonalny chorego, zmniejszyła jego cierpienie oraz zapewniła spokój jego rodzinie, która przeżywa lęk związany ze stanem zdrowia bliskiej osoby. Pielęgniarki edukowały członków rodziny jak należy wykonywać zabiegi pielęgnacyjne, w jaki sposób postępować z chorym, żeby jego samopoczucie było lepsze. Rehabilitanci przez swoją pracę zwiększyli sprawność fizyczną  podopiecznych, co w znacznym stopniu ułatwiło pielęgnację chorego. Wolontariusze przez swoją pracę pomagali członkom rodziny chorego, dzięki czemu czuli się oni mniej zmęczeni oraz mieli czas na załatwienie pilnych spraw wiążących się z koniecznością opuszczenia domu. Wolontariusze pomagają również osobom samotnym, które nie mają możliwości opuszczenia domu. Ich praca koncentrowała się głównie na zrobieniu zakupów, wykupieniu lekarstw, pomocy w drobnych pracach domowych.  Panowie ze stowarzyszenia wykonują w domu podopiecznych drobne prace naprawcze, pomagają w pracach związanych z użyciem fachowego sprzętu typu wiertarka. Wolontariusze z sekcji transportowej dowożą chorych do lekarza specjalisty, na badania i do różnych urzędów.

Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej realizowane są recepty.

Prowadzona jest również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego. Znając zapotrzebowanie na tego typu sprzęt hospicjum stara się uzupełniać brakujące  artykuły i ze  środków stowarzyszenia zakupiono m.in. koncentrator tlenu.

Pomoc medyczna była możliwa dzięki dotacji Burmistrza Gminy Kozienice, którą otrzymaliśmy w kwocie 80 000 zł. Obecnie wykonywanie świadczeń jest możliwe tylko ze środków własnych, które są niewielkie, dlatego liczymy na wsparcie społeczności Kozienic.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *