Statut

STATUT STOWARZYSZENIA „HOSPICJUM IMIENIA  MATKI KAZIMIERY GRUSZCZYŃSKIEJ”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Hospicjum imienia Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej” zwane dalej „Hospicjum” powołane zostało przez grupę założycielską na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ogłoszoną w Dzienniku Ustaw nr 20 w dniu 10.IV.1989 roku pod pozycją 104 ze zmianami oraz Ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ogłoszoną w Dzienniku Ustaw nr 96 w dniu 29 maja 2003 roku pod pozycją 873 ze zmianami.

§ 2

Siedzibą Hospicjum jest miasto Kozienice.

§ 3

1.Działalność Hospicjum obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności obszar powiatu kozienickiego w województwie mazowieckim.

2.Hospicjum powołuje się na czas nieokreślony.

§ 4

Hospicjum  posiada osobowość prawną.

§ 5

Hospicjum w swojej działalności kieruje się zasadami etyki katolickiej i deontologii lekarskiej

§6.

Hospicjum samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

§ 7

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznaki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 8.

 1. Hospicjum jest wspólnotą członków: lekarzy, pielęgniarek, osób z innych zawodów medycznych i niemedycznych, a także osób duchownych. 
 2. Realizując cele statutowe  Hospicjum opiera się na społecznej pracy członków. 
 3. Do realizacji swoich celów Hospicjum może zatrudniać swoich członków , a także inne osoby na podstawie umów o pracę i innych umów cywilnoprawnych. 
 4. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Hospicjum oraz członkom, przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku
  z wykonywaniem zadań statutowych. 

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

§ 9

 Celem działania Hospicjum jest:
1) otaczanie wszechstronną opieką i wsparciem chorych przewlekle i w terminalnej fazie choroby – głównie choroby nowotworowej,
2) otaczanie wszechstronną opieką i wsparciem rodzin i opiekunów chorych, zarówno
w trakcie choroby bliskiego, jak również w okresie żałoby i osierocenia,
3) upowszechnianie idei i metod opieki nad ludźmi nieuleczalnie chorymi,
4) dążenie do powstania hospicjum stacjonarnego,
5) podnoszenie standardów opieki nad chorym m. in. poprzez podnoszenie kwalifikacji osób działających na rzecz chorych,
6) pogłębianie życia duchowego jego członków, świadczenie wzajemnej pomocy, szerzenie idei zrozumienia, tolerancji i życzliwości.

§ 10.

Hospicjum realizować będzie swoje cele m. in. poprzez:
1) pracę zespołów opieki hospicyjnej,
2) zapewnienie ciągłości opieki poprzez organizowanie i współfinansowanie dyżurów,
3) wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego oraz aparatury medycznej chorym w celu ich usprawnienia i zwiększenia komfortu życia,
4) wspieranie chorych (szczególnie w trudnej sytuacji materialnej) w środki medyczne,
5) pomoc rzeczową,
6) organizowanie  wyjazdów wypoczynkowych oraz spotkań okolicznościowych dla dzieci osób w terminalnej fazie choroby oraz rodzin w okresie żałoby i osierocenia,
7) podnoszenie kwalifikacji personelu w zakresie realizowanych zadań,
8) organizowanie szkoleń, wykładów itp.,
9) organizowanie imprez mających na celu szerzenie idei hospicyjnej,
10) udzielanie informacji w zakresie swojej działalności statutowej we współdziałaniu
z prasą, radiem, telewizją oraz innymi mediami,
11) zbieranie środków finansowych potrzebnych dla realizacji celów Stowarzyszenia,
12) współpracę ze służbą zdrowia w zakresie opieki i leczenia chorych terminalnie,
13) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnym czy zbliżonym zakresie działania.

§ 11.

Hospicjum  prowadzi działalność, o której mowa w § 10 nieodpłatnie.

§ 12.


 Na podstawie uchwały Zarządu Hospicjum może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, z zastrzeżeniem, że całą nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność hospicjum.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 13

1.Członkowie Hospicjum dzielą się na:

a/ zwyczajnych,

b/ wspierających,

c/ honorowych.

2.Członkiem zwyczajnym Hospicjum może być każda osoba fizyczna, która pragnie nieść bezinteresowną pomoc chorym i zobowiąże się postępować zgodnie z zasadami wynikającymi ze Statutu Hospicjum. 

3.Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która zobowiąże się do popierania w określonej formie działalności Hospicjum i zostanie przyjęta przez Zarząd. Osoba prawna działa w Hospicjum przez swego przedstawiciela.

4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Hospicjum. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 14

1.Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a/ czynnego i biernego prawa wyborczego,

b/ udziału we wszystkich formach działalności Hospicjum,

c/ korzystania z pomocy szkoleniowej i naukowej.

2.Członkowie Hospicjum zobowiązani są do:

a/ przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Hospicjum,

b/ aktywnego udziału w urzeczywistnianiu celów Hospicjum,

c/ wywiązywania się z przyjętych wobec Hospicjum zobowiązań w szczególności opłacania składek członkowskich,

d/ uczestniczenia osobiście lub przez pełnomocnika w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków . Hospicjum

3.Członkowie wspierający i honorowi mają wszelkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem praw wyborczych.

§ 15

1. Członkostwo ustaje na skutek:

a/ dobrowolnego ustąpienia członka zgłoszonego Zarządowi na piśmie,

b/ skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu działania na szkodę Hospicjum,

c/ skreślenia z listy członków przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu z powodu nierealizowania obowiązków wynikających ze  statutu,

d/ śmierci członka,

e/ utraty zaufania publicznego.

2. Pozbawienie honorowego członkostwa może być dokonane na skutek utraty przez 

honorowego członka publicznego zaufania.

3. Decyzję o pozbawieniu członkostwa podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ IV 

Władze Hospicjum

§ 16

1.Władzami Hospicjum są:

a/ Walne Zebranie,

b/ Zarząd,

c/ Komisja Rewizyjna

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. Ustąpienie członków władz może nastąpić z przyczyn losowych lub mogą oni być odwołani przez Walne Zebranie Członków na skutek utraty publicznego zaufania.

3. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kaden­cji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Powyższy zapis nie dotyczy prezesa Hospicjum.

ROZDZIAŁ V

Walne Zebranie

§ 17

1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Hospicjum.

2.Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a/ wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

b/ przyjęcie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c/ przyjmowanie uchwał dotyczących zgłoszonych wniosków,

d/ ustalanie wysokości składek członkowskich,

e/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

f/ podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,

g/ podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości,

h/ podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Hospicjum i wybór likwidatora,

i/ rozdysponowanie majątkiem Hospicjum w przypadku jego rozwiązania,

j/ udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

k/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji krajowych 

i zagranicznych,

l/ skreślanie z listy Hospicjum na wniosek Zarządu.

§ 18

Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych. Drugi termin zwołuje się
w przypadku braku kworum, najwcześniej po 15 (piętnaście) minutach o stwierdzenia braku kworum.

§ 19

Walne Zebranie odbywa się raz w roku, po zakończeniu roku finansowego.

§ 20

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się na wniosek Zarządu lub pisemne żądanie przynajmniej 1/3 (jedna trzecia) ogółu członków zwyczajnych bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej złożony do Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w terminie miesiąca o daty złożenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad wnioskami będącymi podstawą jego zwołania.

§ 21

Walne Zebranie zwołuje Zarząd zawiadamiając o tym wszystkich członków na siedem dni

wcześniej przed terminem Zebrania.

ROZDZIAŁ VI

Zarząd

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należą:

a/ reprezentowanie Hospicjum na zewnątrz,

b/ kierowanie Hospicjum i składanie sprawozdań ze swej działalności, 

c/ ustalanie struktury organizacyjnej organów wykonawczych,

d/ zarządzanie działalnością finansową Hospicjum,

e/ organizacja Walnych Zebrań i Nadzwyczajnych Walnych Zebrań,

f/ przyjmowanie w poczet członków zwyczajnych, wspierających i honorowych oraz 

pozbawianie tego członkostwa,

§ 23

 1. Członkiem zarządu może zostać osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Skazanie członka Zarządu prawomocnym wyrokiem, o którym mowa w ust. 2a, z  skutkuje odwołaniem go ze składu Zarządu.
 3. Do reprezentowania, podpisywania oświadczeń i aktów prawnych Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań finansowych i majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie
 4. W skład Zarządu wchodzi 5 członków: prezes, wiceprezes i sekretarz oraz dwóch członków. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
 5. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie. Posiedzenia zarządu są zwoływane przynajmniej raz na kwartał.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności prezesa lub wiceprezesa i połowy członków Zarządu. Przy równości głosów decyduje głos prezesa lub pod jego nieobecność głos wiceprezesa.

ROZDZIAŁ VII 

Komisja Rewizyjna

§ 24

 1. 1.Członkiem Komisji może zostać osoba, która:
 1. a)nie jest członkiem Zarządu ani nie pozostaje z żadnym z członków Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 2. b) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 1. Skazanie członka Komisji prawomocnym wyrokiem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) skutkuje odwołaniem go ze składu Komisji.
 2. 2. Do praw i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

a/ nadzór nad wszystkimi działaniami Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności statutowej i gospodarczo-finansowej Zarządu,formułowanie i przedstawianie Zarządowi zaleceń.

b/ składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu przynajmniej raz w roku.

c/ wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

d/ zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach, w których zwróci się do komisji Zarząd.

e/ udział w posiedzeniach Zarządu –głos doradczy.

f/ składanie próśb do Zarządu o wyjaśnienia dotyczące badanych przez Komisję kwestii.

g/ stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

h/ podejmowanie uchwał w sprawie wyrażania zgody na zaciąganie zobowiązań finansowych o wartości powyżej 5000,00 złotych przez Zarząd . Hospicjum

i/ podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach czynności prawnych dokonywanych między stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez stowarzyszenie
w interesie członka zarządu oraz reprezentowanie stowarzyszenia przy tych czynnościach; do reprezentowania stowarzyszenia wystarczy jeden członek Komisji Rewizyjnej przez nią upoważniony.

3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: Przewodniczącego Komisji i Członków Komisji.

4. Do podjęcia uchwały przez Komisję Rewizyjną wymagana jest obecność przynajmniej dwóch członków tejże Komisji.

5. Komisja podejmuje uchwały większością głosów.

6. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

ROZDZIAŁ VIII

Majątek i Fundusze Hospicjum

§ 25

1.Majątek Hospicjum stanowią:

a/ nieruchomości;

b/ ruchomości,

c/ fundusze.

2.Na fundusze Hospicjum składają się:

a/składki członkowskie,

b/ wpływy ze zbiórek,

c/ darowizny, zapisy i spadki,

d/ dotacje rządowe i samorządowe,

e/ dochody z własnej działalności gospodarczej,

f/ inne wpływy,

g/ subwencje, granty, kontrakty środki z funduszy publicznych,

h/ wpływy z programów celowych,

i/ nawiązki sądowe,

j/ środki uzyskane z aukcji prac członków i podopiecznych,

k/ dochody z ruchomości i nieruchomości stanowiących własność lub będących 

w użytkowaniu Hospicjum,

l/ przychody z odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.

§ 26

1. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Hospicjum jest rok kalendarzowy.

2. Środki pieniężne niezależnie od ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Hospicjum

3. Wpłaty gotówek winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb przekazywane na konto.

4. Hospicjum prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Zabronione jest:

-udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Hospicjum w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

-przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

-wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu a Hospicjum albo podmiotu,
o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

-zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Hospicjum, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ IX

Zmiana Statutu i rozwiązanie Hospicjum

§ 27

1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Hospicjum wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum Zarząd zobowiązany jest do zwołania kolejnego Walnego Zebranie w terminie nie wcześniej niż 7 dni. W drugim terminie Walnego Zebrania wystarczającą ilością głosów do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Hospicjum jest obecność co najmniej połowy (50%+1 głos) ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

2. Zebranie powołuje likwidatorów zwykłą większością głosów.

3. Majątek pozostały po likwidacji Hospicjum przeznacza się na cele, którym Hospicjum służyło. Uchwały w tym przedmiocie podejmuje przed rozwiązaniem Walne Zebranie.

Kozienice, 24.04.2018 r.            prezes – ks. Tomasz Pastuszka

                                                           wiceprezes – Zofia Wnukowska

                                                           sekretarz – Katarzyna Brzeska

                                                           członek – Wiesława Kaczkowska

                                                          członek – Mariusz Mańtur

STATUT -> pobierz