Wolontariat

Kim jest Wolontariusz?

Wolontariusz – każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

Kto może zostać wolontariuszem w Hospicjum?

Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek, płeć, status społeczny Wolontariusze to osoby, które chcę pomagać w Hospicjum charytatywnie Młodzież szkolna (w przypadku uczniów wymagamy zgody rodziców), studenci, dorośli, osoby różnych zawodów i kwalifikacji Wolontariuszem akcyjnym zostaje każdy chętny, natomiast wolontariuszem medycznym każdy kto przejdzie pomyślnie szkolenie.

Co może robić wolontariusz

Wolontariat medyczny – Wolontariusz medyczny to osoba, która uzupełnia pracę lekarza, psychologa i pielęgniarki. Pracuje bezpośrednio z pacjentem – pomaga mu w pielęgnacji, spożywaniu posiłków, przebywa z nim, czyta mu książki lub gazety, a pacjentów poruszających się na wózkach wywozi na spacer itd. Aby zostać wolontariuszem medycznym, należy być pełnoletnim ( lub mieć ukończone 16 lat za zgodą rodziców) i ukończyć specjalistyczny kurs przygotowawczy.

Wolontariat akcyjny – Wolontariusz akcyjny nie pracuje bezpośrednio z pacjentem, wykonuje natomiast prace wspomagające codzienne funkcjonowanie hospicjum. Pomoc takiego wolontariusza jest szczególnie przydatna podczas wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i charytatywnych. Przygotowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych i zaproszeń, przygotowywanie i przeprowadzenie akcji, szukanie sponsorów – to tylko przykłady czynności wykonywanych przez wolontariuszy przy okazji takich akcji.

Prawa i obowiązki wolontariusza

OBOWIĄZKI

 • wolontariusz nie pobiera wynagrodzenia za wykonywane czynności
 • posiadane kwalifikacji i spełniania wymagań odpowiednich do rodzaju i zakresu świadczonej pomocy,  jeśli prawo tak nakazuje na przykład: kwestowanie nie wymaga dodatkowych kwalifikacji, natomiast zastrzyk wykonać może jedynie osoba z odpowiednimi zaświadczeniami (wykształcenie pielęgniarskie)
 • osoba niepełnoletnia może zostać wolontariuszem jedynie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna (ZGODA)

PRAWA

 • obowiązkowe pisemne porozumienie (umowa), gdy świadczenie wolontariusza na rzecz danej instytucji trwa powyżej 30 dni. W przypadku pierwszych 30 dni korzystający jest zobowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia tylko wtedy, gdy wolontariusz zażąda takiego potwierdzenia, ale wystarczy również porozumienie ustne. Porozumienie musi zawierać informacje o zakresie, obowiązkach i czasie wykonywanych świadczeń, a także opis możliwości rozwiązania porozumienia.
 • na prośbę wolontariusza korzystający potwierdza treść porozumienia, wydaje pisemne zaświadczenie oraz opinię o wykonywaniu świadczeń
 • korzystający ma obowiązek informowania wolontariusza o przysługujących mu prawach i obowiązkach oraz zapewnia dostępność tych informacji
 • wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń
 • wolontariusza trzeba poinformować o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Należy także zapewnić mu higieniczne i bezpieczne warunki pracy oraz odpowiednie środki ochrony indywidualnej uzależnione od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem;
 • korzystający ma obowiązek pokrycia kosztów podróży służbowych i diet wolontariusza;
 • jeżeli wolontariusz wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni należy mu się ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ze strony korzystającego. Powyżej 30 dni – na podstawie umowy pisemnej – wolontariusz jest ubezpieczony przez państwo. (więcej w dziale ubezpieczenia).

Zadaniem wolontariusza w Hospicjum może być:

 • towarzyszenie choremu,
 • pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych,
 • dbanie o teren wokół hospicjum,
 • karmienie chorych,
 • rozmowa z chorymi,
 • wspólne oglądanie telewizji,
 • słuchanie radia,
 • czytanie książek,
 • wspieranie modlitwą,
 • prace biurowe,
 • pomoc w organizowaniu imprez, świąt, koncertów charytatywnych, zebrań, wolontariuszy itp.,
 • inne czynności zaproponowane przez wolontariusza i uzgodnione z koordynatorem.

Dlaczego warto być wolontariuszem?

Powodów jest wiele, a wolontariat stwarza każdemu szansę na rozwój własnej osobowości. Oto kilka z nich. Wolontariat:

 • uczy wrażliwości na drugiego człowieka
 • jest dobrym przygotowaniem do przyszłej pracy ,
 • daje możliwość oderwania się od monotonii codziennego życia
 • rozwija umiejętności,
 • odkrywa nowe talenty,
 • ułatwia nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni,
 • odkrywa poczucia sensu pomagania innym,
 • daje poczucia satysfakcji,
 • przydaje się w późniejszym życiu zawodowym (pojawienie się w cv ważnej pozycji: byłem/am wolontariuszem /ką),
 • umożliwia ciekawe i twórcze spędzenie wolnego czasu.

Co Hospicjum ofiaruje, zapewnia wolontariuszowi?

 • możliwość ofiarowania bezinteresownej, potrzebnej drugiemu człowiekowi pomocy
 • poznanie potrzeb człowieka chorego i niepełnosprawnego,
 • refleksję nad sensem życia, chorobą i przemijaniem,
 • udział w życiu codziennym i świątecznym Hospicjum,
 • zapewnienie bezpiecznych warunków spełniania zadań,
 • zapewnienie środków ochrony osobistej,
 • pokrycie kosztów podróży służbowych, jakie wymagają ich powierzone obowiązki,
 • zapewnienie ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków,
 • odpowiednie szkolenie potrzebne do wykonywania zadań.

W jaki inny sposób oprócz pracy wolontariackiej można pomóc Hospicjum?

 • zorganizuj imprezę lub zbiórkę na rzecz Hospicjum w firmie, szkole, instytucji itp.
 • złóż datek do hospicyjnej skarbonki lub dokonaj wpłaty na konto Hospicjum,
 • przekaż 1% podatku na rzecz Hospicjum lub przekonaj do tego przyjaciół